Adatkezelési tájékoztató

Az általad megadott személyes adatokat kezeli:

heureka Kreatív Kft.
Székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 5/a ép. al. 2.
Adószám: 25855041-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-292790

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága – a továbbiakban: Adatkezelő.

Kérjük, figyelmesen olvasd el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adataid kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Te) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel a Te személyes adataidat, továbbá információval szolgál a Te adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogaidról.

Az Adatkezelő (Impresszum) elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Rád vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

A tájékoztató fontos információt nyújt Neked személyes adataid védelméről és ehhez fűződő jogaidról. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

1.1 ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében heureka Kreatív Kft. az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: heureka Kreatív Kft, 1136 Budapest, Tátra utca 5/a ép. al. 2. vagy írj a [email protected] e-mail címre.

Adatkezelő Felelősségi körök
Heureka Kreatív Kft.
1136 Budapest, Tátra utca 5/a ép. al. 2.
Összes tevékenység

Választásodnak megfelelően Te a személyes adataid megadása nélkül is jogosult vagy hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatkezelési tájékoztató jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa a személyes adataidat gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

A személyes adataid olyan információk, melyek segítségével a személyed beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, telefonszám, postacím, e-mail cím. A személyes adataidat önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánod megadni ezen adatokat, akkor nem férhetsz hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

AZ ALÁBBI SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TÖRTÉNIK:

 • Cégnév és kapcsolattartó neve (vezeték és keresztnév)
 • Székhely címe
 • Adószám
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:

 • Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
 • Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

ADATTOVÁBBÍTÁS FELTÉTELEI

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

 • Adatfeldolgozás
 • Jogi képviselet
 • Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
 • Könyvelés
 • Követeléskezelés
 • Marketing
 • Számlázás
 • Teljesítéshez igénybe vett alvállalkozók

ADATFELDOLGOZÁST VÉGZŐ VAGY ADATKEZELÉST ÉRINTŐ CÉGEK, SZEMÉLYEK

A tulajdonos, heureka Kreatív Kft. végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

MELY CÉGEK KAPCSOLÓDNAK AZ ADATKEZELÉSHEZ?

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

 • Könyvelő: Berger Könyvelőiroda Kft.: 1136 Budapest, Tátra utca 5/a, 06 1 700 1414[email protected] – adatkezelési tájékoztató
 • Tárhely szolgáltató: WebSupport Magyarország Kft. (adószám: 25138205-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-381419; székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., adatkezelési tájékoztató)
 • Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google Ads, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.
 • Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
 • Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

ADATTULAJDONOSI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Amennyiben nem szeretnéd személyes adataid kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, jogod van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmedet írásban szükséges megküldeni az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában, az Impresszumban megjelölt elérhetőségekre.

KISKORÚAK ÉS KORLÁTOZOTTAN CSELEKVŐKÉPES SZEMÉLYES ADATAINAK VÉDELME

heureka Kreatív Kft. internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma többnyire nem 13 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem gyűjtünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt célzó és különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

Cookie nyilatkozatban olvashatsz bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről.

FOGALMAK

 • Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
 • Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 • ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek
 • Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
 • Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
 • Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, https://heureka-kreativ.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
 • Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: [email protected], weboldal: naih.hu)
 • Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
 • Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
 • Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások
 • Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, heureka Kreatív Kft. és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai
 • Easter Egg: “Videójátékokban vagy DVD/Blu-ray filmekben „easter eggnek” – magyarul húsvéti tojásnak – hívják az apró, szándékosan elrejtett és nehezen megtalálható, gyakran mulatságos egyedi részleteket és tartalmakat.” (forrás)