ÁSZF

Mely létrejött a heureka Kreatív Kft. (Impresszum), továbbiakban mint Szolgáltató és az Előfizető között az alábbiak szerint.

A szerződés tárgya

Szolgáltató ERPository szoftver (továbbiakban: Szoftver) szolgáltatást nyújt Előfizető részére, az alábbiakban részletezett jellemzőkkel.

Általános jellemzők

Szolgáltató a Szoftvert felhő alapon adja bérbe, a forráskódot nem bocsájtja Előfizető részére.

Szolgáltató lehetőséget biztosít saját domain cím használatára is – akár egyidejűleg több domain is használható, amennyiben Előfizető igényli a White Label modult.

Díjfizetés

A szolgáltatás igénybevételéért az Előfizető – az alábbi választása szerint – havonta vagy évente előre díjfizetésre köteles.

A Szolgáltató a számlázási időszak kezdetekor az esedékes díjról számlát állít ki.

Előfizető vagy költségviselő az esedékes díjat az alábbiak szerint köteles megfizetni a számlán szereplő fizetési határidőig:

 • A Szolgáltató MKB Bankszámlájára (10101494-11931300-01004001) történő utalással, vagy
 • az Előfizető bankkártyájával automatikusan, a www.erpository.com weboldalon történő előfizetésen keresztül

A szolgáltató a fenti átutalási bankszámlaszámot megváltoztathatja írásban bejelentve minimum 15 nappal az esedékes fizetés előtt.

A kifizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor az a Szolgáltató bankszámláján a számla szerinti pénznemben teljes összegben jóváírásra kerül.

Az Előfizető késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat fizetésére köteles, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 7%-kal növelt összege.

Ha az Előfizető a szerződés alapján a Szolgáltatónak fizetendő díjakkal a Szolgáltató e-mailben vagy írásban megküldött fizetési felszólítása ellenére 10 napot meghaladó késedelembe esik, úgy Szolgáltató az első fizetési felszólítást követő 9. naptól kezdve jogosult a Szolgáltatást felfüggeszteni vagy korlátozni a hátralék maradéktalan megfizetéséig megtagadhatja. A díjak fizetésére Előfizető a felfüggesztés vagy korlátozás időtartama alatt is teljes kőrűen jogosult.

Szolgáltató  a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelő hiteles elektronikus számlát állít ki a díjról.

Szerződés érvényessége és felmondása

A szerződés határozatlan időre szól, az alább megadott kezdődátum és időtartam szerint. A Szerződés felmondása írásban, e-mailben vagy a szolgáltatás vonatkozó felületén tehető meg. Előfizető a Szerződés felmondására kizárólag akkor jogosult, ha nincs fennálló díjtartozása.  Szolgáltató vállalja, hogy a fenti díjakat a szerződés határozott időtartamának végéig, de minimum 3 naptári hónapon belül nem változtatja meg. Ezt követően a díjváltoztatás esetén Előfizetőt legalább 30 nappal a díjváltozás előtt értesíti.

Együttműködési szabályok

Előfizető jelen szerződés mellékleteként megadja a kapcsolattartó személy vagy személyek adatait és illetékességüket. Az Előfizető a kapcsolattartó személyek adataiban történt változást haladéktalanul és dokumentált formában közli Szolgáltatóval.

Szolgáltató a szolgáltatás kiesés, üzemzavar és más esetekben maximálisan a neki fizetendő díjnak a szolgáltatás kiesésével időarányos mértékéig vállal anyagi felelősséget. Nem vállal felelőséget az épületet érintő tűz, vízkár, erőszakos behatolásból eredő kár, valamint szokásos vis maior okok bekövetkezése esetén, valamint az elektromos tápellátásért, BIX hibákért vagy üzemzavarért.

Biztonsági előírások

Szolgáltató mindent megtesz az Előfizető adatainak védelme érdekében, ennek ellenére azokért felelősséget nem vállal. Szolgáltató az egyes adatokról offline mentést készíthet, így biztosítja a redundanciát és az adatbiztonságot. A biztonsági mentéseket Szolgáltató minimum 7, de maximum 90 napig tartja meg.

Szolgáltató az egyes jelszavakat AES-256 titkosítással tárolja.

Szolgáltató az átlagostól lényegesen eltérő karakterisztikájú, támadásnak ítélhető forgalmat korlátozhatja, ill. ilyen esetekben a hálózati forgalmat felfüggesztheti.

Előfizető minden elvárhatót megtesz a biztonság érdekében, közreműködik Szolgáltatóval a hálózati incidensek kezelésében és megelőzésében.

Szolgáltató saját hálózata, az előfizetői és mások hálózata védelme érdekében rendkívüli és azonnali intézkedéseket foganatosíthat.

Előfizető jótáll az általa okozott károkért.

Előfizető e-mail üzeneteket fogad a szerződés utolsó oldalán megadott sürgősségi e-mail címen. Minden erre a címre küldött biztonsággal kapcsolatos tárgyú üzenetre a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 24 órán belül érdemben reagál.

Szolgáltató nem felel azért, ha partner szolgáltatói (azok, akiktől hálózati elérési szolgáltatást veszi igénybe) hálózati incidens miatt korlátozzák, szűrik a forgalmat. Előfizető mindent megtesz azért, hogy olyan esemény ne következzen be, mely más szolgáltatók számára is biztonsági eseményt jelent vagy kárt okoz.

Előfizető minden elvárható módon akadályozza azt, hogy szerzői jogilag védett alkotások illegálisan kikerüljenek hálózatáról vagy oda bekerüljenek. Szolgáltató szoftvergyártó vagy képviselete által bejelentett jogsértés esetén adott host forgalmát korlátozhatja, jogsértés fennállása esetén a hostot ideiglenesen vagy végleg hálózatáról kitilthatja.

Előfizető hálózati címének felhasználásával elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetése esetén vagy bűncselekmény előkészülete esetén a szolgáltatás korlátozható, felfüggeszthető, szüneteltethető.

Előfizető minden elvárhatót megtesz spammelés megakadályozására.

Előfizető elfogadja az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISzT) által támogatott hálózathasználati irányelveket, melyek a http://www.iszt.hu/iszt/aup.html lapon meghirdetésre kerültek.

Ezen biztonsági előírások megsértése esetén Szolgáltató korlátozhatja, szüneteltetheti, felfüggesztheti a hálózati forgalmat. Veszély esetén az eszközök lekapcsolhatóak, áramtalaníthatóak.

Fent nem szabályozott kérdésekben felek a Ptk. Vonatkozó paragrafusainak hatályát elfogadják és jogvita esetén elismerik a területileg illetékes bíróság illetékességét.

Szoftver adatlap

Az adatlapon feltűntetett díjak nettó árak, melyeket még 27% ÁFA terhel.

ERPository szoftver 25GB tárhellyel

 • Teljes tárterület adatbázissal: 25GB
 • Tárolható adatok mennyisége: 10GB
 • Hozzáadható, parkoltatható domain-ek száma: Korlátlan, amennyiben White Label modulra előfizet
 • Titkosított SMTP szerver: Csomagban foglalt
 • SPAM szűrő: Csomagban foglalt
 • Virtuális fájlrendszer izoláció: Csomagban foglalt
 • Vírusvédelem: Csomagban foglalt
 • Ingyenes SSL: Csomagban foglalt
 • Havi adatforgalom: Korlátlan
 • Biztonsági mentés: Csomagban foglalt
 • Ár havi előfizetéssel: 2990 Ft csapattagonként havonta, illetve 1490 Ft extra modulonként vagy integrációnként havonta
 • Ár éves előfizetéssel a havidíj tizenkétszerese

click this replica watch. great site www.rolexreplica-watch.net. Perfect gift replikapl. view it now clone watches. my blog https://www.black-watches.com/. New https://www.domainswatches.com/. click reference fake breitling watches. over at this website bell and ross replica watches. Go Here www.newshublot.com. 45% off custom warriors jersey. click here for more info Eric Bledsoe city jersey. site codyjerseys.com. More Help https://www.dylanjerseys.com/. Home Page John Henson jersey 2021. see here DeAndre Jordan jerseys for sale. go to this site Kyle Kuzma jersey. news Rik Smits nba jersey. his comment is here cheap Tracy McGrady jersey.